top of page

Algemene Voorwaarden

BV BAZOUF
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE 8760 MEULEBEKE, BOSWEG 42
BE 0439.402.575
VESTIGINGSADRES
WESTENDESTRAAT 3
8670 KOKSIJDE

 


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.bazouf.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.
Bazouf verbindt er zich toe alle mogelijke inspanningen te leveren om de goederen op juiste, duidelijke en volledige wijze te beschrijven en voor te stellen. Bazouf garandeert evenwel niet de juistheid, de duidelijkheid of de volledigheid van de voorstelling van de op de Webshop aangeboden goederen. Bazouf is op generlei wijze aansprakelijk voor onjuistheden, onduidelijkheden en / of onvolledigheden in de voorstelling van de goederen op de Webshop, alsook voor eventuele schade die daaruit voor de Koper of voor derden zou voortvloeien. 

 

PRIJZEN, BTW EN VERZENDING


zijn inclusief 21 % BTW en exclusief verzendkosten. De prijs vermeld in de email ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Bazouf behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
De eventuele kosten, belastingen, douane- en invoerrechten alsmede de vormvereisten die verbonden zijn aan leveringen buiten België vallen volledig ten laste van de Koper. Bazouf is op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bepaalde betalings-, belastings- en / of aangifteverplichtingen die verbonden zijn aan leveringen buiten België. 

 


TOTSTANDKOMING VAN DE VERKOOPOVEREENKOMST


Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard,Maestro, Bancontact en overschrijving.. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering en in de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

 


BETALING


Online betalen kan met een Bancontact, Maestro, Visa of Masterkaart of via overschrijving. Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de email ter bevestiging van de bestelling. In geval de Koper opteert voor betaling via bankoverschrijving, is het door de Koper verschuldigde bedrag betaalbaar binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt hoe dan ook pas verzonden vanaf het ogenblik dat Bazouf de betaling heeft ontvangen op haar zichtrekening. Indien de Koper in gebreke blijft binnen voormelde termijn van zeven (7) kalenderdagen de verschuldigde prijs integraal te voldoen, vervalt de verkoopovereenkomst. Het eventuele betaalde bedrag wordt zo snel mogelijk teruggestort door Bazouf aan de Verkoper. 
Alle bestellingen worden verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Bazouf. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan bazoufshop@gmail.com g emeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.

 


EIGENDOMSVOORBEHOUD


Tot op het ogenblik van integrale betaling door de Koper, blijven de aan de Koper geleverde goederen eigendom van Bazouf


Geen enkel gegeven of foto’s van onze site mag gekopieërd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

 


VERZENDING  EN LEVERING


Bij de levering van de aangekochte goederen wordt een overzicht van de bestelling meegestuurd.  Op het ogenblik van totstandkoming van de verkoopovereenkomst, zoals bepaald in deze algemene voorwaarden gaat het risico op de aangekochte goederen over op de Koper.  Bazouf bepaalt zelf en alleen welke vervoersonderneming de door de Koper aangekochte goederen zal leveren. 


De levering van producten zal in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De verzending wordt uiterlijk binnen 5 werkdagen na het ontvangen van de betaling verzonden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Bazouf kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending door een transportdienst. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.
Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 5 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

 


GARANTIE EN KLACHTEN


We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via bazoufshop@gmail.com We doen er alles aan om je klacht zo spoedig mogelijk te behandelen.
Zoals vermeld  in deze algemene voorwaarden, is de Koper ertoe gehouden Bazouf te verwittigen wanneer de goederen gebreken vertonen via bazoufshop@gmail.com en voorzien van de nodige beschrijving en foto’s van de gebreken, en zulks binnen de 5 kalenderdagen volgend op de levering bij de Koper. Bazouf verbindt er zich toe binnen redelijke termijn de gebreken te verhelpen conform de verplichtingen die haar krachtens de van toepassing zijnde Belgische wetgeving worden opgelegd. 


De Koper kan zijn klachten eveneens richten aan de vestiging van Bazouf, westendestraat 3 te Koksijde 8670

 

BESCHIKBAARHEID VAN DE GOEDEREN EN VOORRAAD


De goederen worden door Bazouf slechts aangeboden op de Webshop zolang de voorraad strekt. 


Indien na het afsluiten van de bestelling zou blijken dat de door de Koper aangekochte goederen niet langer in voorraad zijn, verbindt Bazouf zich er toe binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen de Koper hiervan in kennis te stellen en een creditnota uit te sturen aan de Koper, waarmee de bestelling wordt geannuleerd. De Koper verbindt er zich toe zijn rekeningnummer na voormelde kennisgeving onverwijld aan Bazouf over te maken, zodat Bazouf de door de Koper in voorkomend geval betaalde gelden binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na bericht vanwege de Koper aan de Koper kan terugstorten. Bazouf kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de Koper zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan Bazouf over te maken. 


De Koper doet onherroepelijk afstand van elke recht en elke aanspraak op schadevergoeding die zou voortvloeien uit de ontbinding van de verkoopovereenkomst ten gevolge van de uitputting van de voorraad. 

 


HERROEPINGSRECHT 


De Koper kan, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, de aankoop van een product annuleren zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete. In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te ons retourformulier in te vullen en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking onbeschadigd en ongeopend is. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij annulatie betaalt Bazouf binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de ongeopende teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug. Zaken uit de koopjeshoek, solden en kortingsartikelen kunnen niet worden geretourneerd. 

 


VERANTWOORDELIJKHEID

Bazouf kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geldedn directe of indirecte schade( onderbreking van uitbating,winstderving, het mislopen van opportunitieten,…) die voortvloeit uit het gebruik of de onbeschikbaarheid van de site. Zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de systemen van de koper door het bezoek van de site zoals onder meer de aanwezigheid van een binnendringing van buitenaf of van informaticavirussen.
Bazouf kan niet vrantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto’s of de teksten die gebruikt worden voor de prodiktomschrijvingen op de site.
Bazouf kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestelling wegens uitputting voorraad of wegens redenen buiten eigen controle, hieronder inbegrepen de gevallen van overmacht zoals onder meer verstoring of staking transport-,post-,of commucatiediensten, in geval van overstroming of brand,ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het netwerk.
In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Bazouf aangesproken wordt of zou kunnen worden , is de verantwoordelijkheid van Bazouf  beperkt tot het bedrag dat door de koper effectief betaald werd voor de betrokken bestelling.

 


WAARBORG


Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

 


PRIVACY


De gegevens van onze klanten worden niet aan derden doorgegeven. Bazouf mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten en afhandeling van de bestellingen. De Koper heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan bazoufshop@gmail.com
 

privacy
verzenden en retour
bottom of page